Novoroční vize webu Kmene: Vytvořme společně internetový oldskautský deník!

Příchod nového roku bývá snad u každého z nás spojen s nějakým přáním. Mnozí si ale ještě před půlnočním odbíjením hodin dávají hned celou řadou předsevzetí. Jedna smělá novoroční vize provázela u brány do roku 2019 i naši redakci: Vytvoříme z webu Kmene dospělých internetový oldskautský deník!  

Samozřejmě naplnění takového předsevzetí nemůže být jen v rukou malého redakčního týmu. Copak by se ale v pětitisícové členské základně Kmene dospělých nenašel takový okruh spolupracovníků a dopisovatelů, kteří by s redakční podporou mohl kýžené internetové noviny naplňovat a tvořit?

Nové kmenové webové stránky mají za sebou více než roční provoz. Zpočátku se ještě musely „vychytávat mouchy“ v obsahu i v redakčním systému webu. Za trpělivého dohledu webmastera se také editor postupně učil, jak web naplňovat a upravovat. V průběhu měsíců se ukázala i potřeba některých koncepčních úprav rubrik, aby se obsah mohl dále rozšiřovat. Přibližně v posledním čtvrtletí se však už z webu stal dynamický internetový magazín. Tím se ovšem možností jeho rozvoje ještě více otevírají.

Ruku v ruce s myšlenkou aktuálního internetového zpravodajství ze světa skautingu dospělých však nadále zůstává nanejvýš aktuální potřeba klasického oldskautského časopisu. Role tištěného média  jako významného komunikačního nástroje programu Oldskauting 21 je nezastupitelná a nenahraditelná samotným webem, ani postupným rozšiřováním kmenové komunikace prostřednictvím sociálních sítí a podobně.

Co se týče samotné tvorby webových stránek je třeba zdůraznit, že je to dlouhodobý – a vlastně nikdy nekončící – proces. Celá oblast žurnalistiky a mediální komunikace je v podstatě nezastavující se tok informací, které je třeba soustavně vyhledávat, zpracovávat, třídit a před zveřejněním upravovat. A pak s dalšími a dalšími přicházejícími či vyhledanými informacemi znovu od začátku vše zpracovávat atd. atd. …

Přesto vize oldskautského internetového deníku není nereálná!

Takže společně s přáním úspěšného vykročení do nového roku 2019 si dovolujeme položit i otázku: Půjdeme do toho společně?

Přání na prahu nového roku 2019: Ať nastávajících 365 dnů je pro všechny členy Kmene dospělých naplněno zdravím, radostí a úspěchy!

Stojíme na prahu nového roku s letopočtem 2019. To je doba, kdy se ohlížíme za uplynulými dvanácti měsíci, a bilancujeme, co se nám povedlo, i to, co se nám nepodařilo uskutečnit zcela podle našich přání…

O to více vše, co plánujeme udělat v našem kmenovém společenství i v rámci celého skautského hnutí v nastávajících 365 dnech nového roku, se může pro každého člena Kmene dospělých stát výzvou, jejíž naplnění máme povětšinou ve svých rukou.

Náčelnictvo Kmene dospělých přeje všem oldskautům, ať jsou v následujícím roce kroky každého provázeny co nejvíce radostí a úspěchy, a ať jsou tyto kroky posilovány pevným zdravím a osobní i rodinnou pohodou každého jednotlivce.

Stejně tak je třeba si přát, ať k této pohodě a spokojenosti přispívá i naše společné úsilí rozvíjet nadále skauting dospělých v klubech i celém národním a celosvětovém společenství tak, aby nás tento náš životní styl ještě více naplňoval vším pozitivním, co už po více než století v sobě nesou skautské ideály a hodnoty.

Prostě: Vše nejlepší v novém roce 2019!

Oldskauti roznášejí Betlémské světlo i na stránkách časopisu Českých drah

Zdánlivě drobná, ale dosahem na příjemce významná propagace oldskautingu se objevila na stránkách časopisu Českých drah. Magazín je cestujícím k dispozici zdarma ve vlacích, u pokladen nebo v informačních stojanech na nádražích. V listopadovém čísle magazínu byla otištěna zpráva o Betlémském světle a článek doprovází pěkná ilustrační fotografie oldskauta v kroji s lucernou a kmenovým šátkem kolem krku.

Reklamní magazín národního železničního dopravce je vydáván v nákladu téměř 150 tisíc výtisků. Přináší zajímavé materiály se širokým záběrem témat, takže pro čtenáře je vítaným společníkem při cestování ve vlaku. Každý měsíc je distribuován do více než 500 vlaků vyšší kvality, regionálních spojů v okolí Prahy a Ostravy a do speciálních stojanů více než 300 železničních stanic i do vybraných obchodních center a čerpacích stanic. Při nákladu 145 000 kusů dosahuje pravidelné čtenosti kolem jednoho milionu.

V článku s názvem Se světlem na cestách, který byl otištěn v rubrice čtenářských příspěvků Z vašeho alba, se uvádí: „Vstup do Evropské unie spojuji s Betlémským světlem, které bývá letecky přepravováno z Izraele do Vídně a odtud vlakem do Brna. Následně, díky skautům, vlaky na devíti hlavních trasách rozvezou světlo po celé republice. Na významných železničních uzlech světlo přebírají skauti z místních poboček, ke kterým patřím i já. Na Štědrý den pak Betlémským světlem podaruji své blízké i přátele.“

Autorem článku je Karel Pokorný. Ozve se nám pisatel do redakce webu Kmene dospělých ()? Rádi mu za pěknou „propagačku” oldskautingu zašleme malý dárek.

V čem jsou kluby OS pro hnutí přínosem?

V čem může oldskautský klub být – na rozdíl od ostatních dospělých, kteří nejsou
činovníky, ale v hnutí setrvávají – přínosem pro středisko i mladší členy? Vyslovím několik myšlenek v bodech:

  • Příklad samostatné činnosti jednotky dospělých může být inspirující: Nejen samozřejmá
    podpora a výpomoc oddílům mladších členů, ale i svébytná oldskautská činnost, napomáhající osobnímu rozvoji členů klubu i společnosti v nejrůznějších podobách (péče o skautské tradice, poznávání a rozvoj povědomí o skautské historii a významných i zapomenutých osobnostech, charita, atd.).
  • Příklad bratrského společenství, generační party: Je dobré si brát vzor i z těch, kteří nehodili své skautování z let dospívání „za hlavu“ – prostě, roverským věkem skautský život nekončí!
  • Praktické naplňování hesla Jednou skautem, navždy skautem.
  • Případný rozvoj mezinárodních kontaktů, prezentace národních tradic i specifik Junáka; naplňování myšlenky celosvětového rozměru skautingu.
  • Přirozená platforma a prostor i pro ostatní činovníky a dospělé ve středisku pro
    výměnu zkušeností, nápadů a názorů, pokud o to jeví zájem.

Autor je vůdcem 145. klubu OS, Praha 2

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017