Náčelnictvo Junáka schválilo novelu Řádu Kmene dospělých. Platí od 1. října 2019

Na víkendovém zasedání Náčelnictva Junáka (21. – 22. září) byla schválena novela Řádu Kmene dospělých. Nová verze nahradila dosud platný předpis, který byl v platnosti od roku 2007, a obsah řady jeho ustanovení byl v průběhy doby překonán.  Nový řád nabude účinnost 1. října 2019.

Od doby před bezmála třinácti lety, kdy  byla přijatá předchozí verze Řádu Kmene dospělých (ŘKD) došlo ke změnám ve státní legislativě i v oblasti vnitřního práva v rámci naší skautské organizace. V novele ŘKD se tak odráží skutečnosti vydání nového občanského zákoníku, nových Stanov  Junáka – českého skauta i změn Organizačního řádu.

“Řád Kmene dospělých bylo třeba upravit v návaznosti na aktuální znění základních dokumentů, kterými se řídíme, a zároveň vyladit dřívější technické nedostatky předpisu a zapracovat aktuální věci ohledně fungování Kmene dospělých v naší organizaci,” vysvětluje potřebu novely člen Výkonné rady Junáka a zpravodaj pro ICT a organizaci Ondřej Peřina – Jerry. “Nový řád je nyní podstatně přehlednější, došlo k vypuštění opakujících se pasáží a částí, které pouze kopírovaly informace z Organizačního řádu a Stanov, a byly opraveny chyby, které mohly v některých jednotkách způsobovat nejasnosti.”

K potřebě novely ŘKD vedlo i to, že od roku 2007 se v Kmeni dospělých ustálily různé praktické postupy, které ovšem v dřívějším řádu nebyly ukotveny. Nový řád se těmto aspektům také věnuje – jde například o možnost poradního sboru pro legáta KD a zpřesnění činnosti orgánů (valných hromad a sněmů) i jejich názvů.

Nejvýraznější změny v novele Řádu Kmene dospělých

 • Upřesnění postavení a fungování klubů Kmene dospělých ve střediscích:
  • Přestože klub KD patří i do řídící sítě Kmene dospělých a má některé speciality, je to samozřejmě oddíl se standardním postavením v rámci střediska (jeho vedoucí je členem střediskové rady atd.), a tedy se pro něj používají stejná základní pravidla dle Organizačního řádu jako je tomu u jiných typů oddílů.
  • Vedoucího klubu KD jmenuje vedoucí střediska (se souhlasem střediskové rady) a to na návrh valné hromady daného klubu. Valná hromada tedy hlasováním určuje, koho chce za vedoucího klubu jmenovat. Stejně tak může rozhodnout o návrhu na odvolání vedoucího klubu. Samotné odvolání však opět standardně dělá vedoucí střediska.
 • Přijímání dospělých členů do klubů Kmene dospělých:
  • Rozhodnutí o přijetí dospělého člena do klubu KD náleží střediskové radě (stejně jako u všech ostatních dospělých dle článku 13 Organizačního řádu). Novela ŘKD tedy upravuje tuto problematiku stejně a chce-li nějaký klub KD přijmout nového člena, dává pouze návrh střediskové radě na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí daného dospělého do daného klubu KD (a tím i do skautského střediska).
  • Problematika přijímání dospělých členů je tedy jednotná bez ohledu na to, do jakého typu oddílu daný dospělý ve středisku vstupuje.
 • Valné hromady (sněmy) klubů KD:
  • Nový řád ruší tzv. střediskové sněmy KD, které v minulosti měly být svolávány v případě, že ve středisku existovalo více klubů KD. Toto však v praxi způsobovalo nejrůznější komplikace a přínos dané věci byl minimální.
  • Nově tedy každý klub KD svolává svou valnou hromadu (povinně v roce, kdy se konají ostatní sněmy KD) a rozhoduje si o své oddílové (klubové činnosti). V rámci řídící sítě Kmene dospělých je pak valné hromadě klubu KD ve všech případech nadřízený okresní (či krajský) sněm KD.
 • Orgány v síti Kmene dospělých:
  • V řádu byly vhodněji upraveny jednotlivé orgány v síti Kmene dospělých, doplněna možnost poradních sborů legáta kmene dospělých na okresní a krajské úrovni, upřesněny počty zástupců, sjednocena pravidla ohledně fungování v dalších orgánech organizace (to upravuje Organizační řád).

S novým ŘKD se je možno seznámit kliknutím na odkaz, nebo je ke stažení v sekci Dokumenty.

rad_kmene_dospelych_2019

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017