Kmen dospělých

V České republice působí několik skautských organizací. Početně nejsilnějším a historicky těsně spjatým s kořeny našeho skautingu i osobou náčelníka-zakladatele A. B. Svojsíka je spolek Junák – český skaut. Sdružuje více než 55 tisíc členů. Jeho součástí je i Kmen dospělých.

Jako národní společenství dospělých skautů a skautek v České republice je Kmen dospělých prostřednictvím Junáka – českého skauta členem ISGF.

V kruhu s mládeží

Kmen dospělých je společenstvím dospělých skautů a skautek, členů Junáka – českého skauta, kteří podporují hlavní poslání skautské organizace – výchovu mládeže, a zároveň aktivně vyvíjejí vlastní činnost v duchu skautských ideálů. Členové KD (oldskauti) už většinou s mládeží ve výchovných jednotkách přímo nepracují, s oddíly jsou ale v kontaktu a podle jejich potřeb jim pomáhají.

Členové Kmene dospělých se sdružují v samostatných oddílech – klubech. Skauting lze ale rozvíjet i individuálně nebo v neformálních společenstvích.

Kmenová členská základna je generačně široká – v KD jsou registrování třicátníci, skauti v produktivním věku, senioři i doyeni českého skautingu. Nejstarším oldskautem v ČR je Eduard Marek, skautskou přezdívkou Hroznýš, který v březnu 2017 oslavil s výjimečnou životní vitalitou a v plné svěžesti 100. narozeniny!

Jednotlivci, kteří s nadšením pracují v hnutí nebo výrazně přispěli k rozvoji skautingu dospělých, mohou být oceněni kmenovým vyznamenáním Syrinx: Medaile Syrinx („bronzový“ a „stříbrný“ stupeň) je oceněním aktivní a obětavé práce ve prospěch oldskautingu. Nejvyšším oldskautským vyznamenáním je Řád Zlaté Syrix: Je udělován za mimořádnou a dlouholetou činnost v Kmeni dospělých a naplňování jeho poslání.

Historie a vývoj

Zrod českého oldskautingu se datuje do období na počátku 20. století, krátce po vzniku prvních oddílů mládeže. Z odrostlých odchovanců průkopnické generace skautů, kteří chtěli nadále kráčet skautskou stezkou, se po odchodu z oddílů vytvářely samostatné – zpočátku jen neformální – oldskautské party mladých lidí.

Vznik prvních klubů „old-scouts“ je zaznamenán v roce 1914. Výrazný vzestup nastal po roce 1918 a vzniku Československé republiky, kdy se aktivizovaly desítky nových klubů. K oldskautingu se přihlásily i zprvu samostatné organizace Přátelé skautingu a Táborníci. Také počátky rodinného skautingu u nás jsou spjaty s oldskautingem.

K oficiálnímu sepjetí oldskautů s tehdejší zastřešující organizací – Svazem junáků-skautů Republiky československé, došlo v roce 1921: Byl vytvořen samostatný odbor OS v čele se svazovým místonáčelníkem a nejbližším Svojsíkovým spolupracovníkem Janem Novákem.

V počátcích byl oldskauting zaměřen převážně na táboření. Postupně se činnost rozvinula do mnohem širších a bohatších forem, ať už to byl sport, kultura, cestování… „Oldi“ neopomíjeli ani službu skautingu a společnosti.

Nástup nacismu a zánik první republiky rozvoj oldskautingu zastavily. Jako autonomní součást organizace nebyl oldskauting začleněn ani do poválečného Junáka, ani se nezformoval v letech 1968–1970.

Přesto oldskauti sehráli klíčovou roli jak při obnově Junáka v období pražského jara 1968, tak po roce 1989. V době, kdy v hnutí chyběla generace mladších činovníků, zastávali řadu funkcí, pomáhali s výchovou nových vůdců, působili jako instruktoři na lesních školách. V počátcích obnovené skautské organizace stanuli mnozí i v čele oddílů.

V roce 1990 došlo v rámci obnoveného Junáka k vytvoření samostatného Kmene dospělých. Ve společné organizaci tak oldskauti – prolínajíc se v kruhu s mládeží – poprvé vytvořili svébytné společenství s vlastním specifickým programem a činností.

 

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017