Oldskauti v Praze na Spořilově vysadí ke stoletému jubileu Československa další Lípu republiky

Před padesáti lety, v roce 1968, vysadili pražští skauti v parčíku nad kostelíkem na Spořilově památnou Lípu republiky. Nyní, půl století, přibude k již statnému stromu další lípa. Tentokrát bude připomínat kulaté jubileum 100 let od vzniku Československa.

Vysazení prvního stromu před 50 let provázelo i umístění bronzové pamětní desky na průčelí blízkého domu. Ta ale byla v době normalizace odstraněna a po více než tři následující desetiletí se skauti domnívali, že byla nenávratně ztracena…

Desku se však nedávno podařilo objevit nepoškozenou při úklidu půdy jednoho spořilovského domu. Nyní tak bude vysazení dalšího symbolického mladého stromu provázet i znovuodhalení původní pamětní desky, tentokrát vetknuté do mohutného kamenného obelisku, umístěného v blízkosti obou lip, v areálu nově vytvořené oddechové zóny.

Slavnostní vysazení Lípy republiky na Spořilově (parčík nad kostelem sv. Anežky České) s odhaleném pamětní desky se uskuteční v neděli 28. října od 12 hodin.

Pozvánka na akci

 

Novou generální sekretářkou světového ústředí ISGF se stala Nathalie Henrard 

Ve Světové kanceláři Mezinárodního společenství skautů a skautek (ISGF) v Bruselu nastoupila k 15. říjnu do funkce generální sekretářky Nathalie Henrard.

Funkce generální sekretářky je jedním z nejdůležitějších postů ve světovém ústředí. Nathalie bude řídit chod samotné kanceláře, připravuje podklady pro jednání Světového výboru, koordinuje součinnost s mezinárodními partnerskými organizacemi a zpracovává další agendu.

Belgičanka Nathalie Henrard vystřídala v úřadě předchozí šéfku ústředí Cecile Bellet z Francie, která v Bruselu působila sedm let.

Foto: archiv/ISGF

Kmenová porada v Kolíně jednala o budoucnosti českého oldskautingu

Kmenová porada je v období mezi řádnými republikovými sněmy Kmene dospělých významným jednáním náčelnictva Kmene dospělých s krajskými a okresními legáty a dalšími činovníky. Na poradě se hodnotí průběžné naplňování sněmových usnesení a řeší aktuální problémy českého oldskautingu. Tímto byl vrchovatě naplněn i program Kmenové porady, která se uskutečnila 12. – 14. října v Kolíně.

Příjemné prostředí Střední odborné školy informatiky a spojů a Středního odborného učiliště poskytlo v blízkosti historického centra města ideální a odpovídající prostory a zázemí pro jednání.

Náčelnictvo Kmene dospělých (NKD) už před poradou definovalo řadu otázek k aktuálnímu stavu kmenového společenství i jeho budoucnosti, na které se účastníci jednání snažili najít odpovědi.

Okruhy otázek Kmenové porady

 • Jaké bude mít Kmen dospělých v budoucnu postavení v rámci českého skautingu?
 • Daří se oldskautům naplňovat všechny klíčové projekty kmenového programu?
 • Je činnost Kmene dospělých skutečně programem pro všechny kluby a členy?
 • Přispěješ i Ty svými nápady k dalšímu rozvoji motivačního programu OS 21?
 • Vytvoříme společně základní kostru kalendáře akcí a aktivit roku 2019?
 • Jak letos naše delegace reprezentovaly Kmen dospělých v zahraničí?
 • Kdo přistoupí do redakčního kruhu v projektu nového časopisu KD?
 • Chceš se stát aktivním přispěvatelem na webu Kmene dospělých?
 • Máme ambice uspořádat velkou mezinárodní akci v rámci ISGF?
 • Máš zájem o kvalifikační zkoušku pro vedení klubu dospělých?
 • Kde a s jakým programem uspořádáme příští NOS jamboree?

Podstatná část jednání se zabývala budoucnosti Kmene dospělých. Tato klíčová problematika je součástí probíhající diskuse v Junáku – českém skautu, jak toto téma otevřel poslední valný sněm v roce 2017 ve Velkém Meziříčí. Proto účastníci Kmenové porady uvítali na jednání i účast nové zpravodajky VRJ pro dospělé a personalistiku Jany Jirasové (skautskou přezdívkou Prcek), která se jako čerstvě jmenovaná zpravodajka pro tuto oblast živě zajímala o specifickou problematiku kmenové činnosti a programu a v otevřené diskusi vyjádřila vstřícnost k společnému řešení zásadních otázek, které my měly vyústit v plně uspokojivé řešení jako pro celého Junáka i samotný Kmen dospělých.

Již tradičním a opakujícím se „evergreenem“ jednání, který je žhavým tématem diskusí už od posledního kmenového sněmu v roce 2016 v Šumperku, byla problematika vydávání časopisu Kmene dospělých. Poté, co rozhodnutím Náčelnictva Junáka byl ukončen pilotní projekt přílohy Skautského světa MAGOS (a tématika oldskautingu byla v limitovaném rozsahu opět začleněna do spolkového časopisu), se stále naléhavěji projevuje absence toho časopisu i jeho potřeba jako významného nástroje rozvoje kmenového programu i komunikace. Čelní představitele KD byli proto opět pověřeni usnesením NKD a Kmenové porady, aby na jednání Náčelnictva Junáka navrhli revokaci rozhodnutí o ukončení pro Kmen dospělých úspěšného pilotního projektu a tím nevydávání potřebného časopisu KD. Už na nejbližším jednání NJ bude za Kmen dospělých předložen projekt k vydávání samostatného tištěného oldskautského média.

V souvislosti s přípravou časopisu KD bylo zdůrazněno, že tištěné médium musí do budoucna vytvářet ucelený a propojený rok informací spolu s webem Kmene dospělých, popř. sociálními sítěmi. K tomu, aby se tak i tvorba obsahu webu KD stala dílem širšího okruhu přispívatelů, posouží i připravovaný kurz mediální komunikace, jehož účastníci vytvoří základ „komunikačního týmu“ KD. Kurs proběhne 23. – 25. listopadu v Praze. Podobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

Důležitým bodem jednání byla také příprava 11. Sněmu Kmene dospělých v příštím roce. NKD stanovilo datum sněmu, který proběhne 18. – 20. října 2019. Místo bude vybráno na základě předložených návrhů z členské základny nejpozději na jarním zasedání NKD. Současně bylo stanoveno, že klubové či střediskové valné hromady a sněmy v rámci VOJ musí proběhnout tak, aby krajské sněmy KD proběhly do konce června 2019.

Usnesení Kmenové porady a NKD

 • NKD pověřuje krajské legáty, aby podávali i písemné zprávy o stavu a činnosti v příslušných krajích. Tuto zprávu dodají legáti při každém zasedání NKD či Kmenové poradě nebo na sněmu Kmene dospělých.
 • NKD pověřuje krajské legáty, aby při jednání na KRJ informovali o potřebě časopisu KD.
 • NKD pověřuje náčelníka a místonáčelní, aby na jednání NJ navrhli revokaci rozhodnutí o ukončení pro Kmen dospělých úspěšného pilotního projektu a tím nevydávání potřebného časopisu KD.
 • NKD schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření HSKD za rok 2017.
 • NKD určuje termín pořádání sněmu KD ve dnech 18. – 20. 10. 2019. Termín uskutečnění krajských sněmů je stanoven do konce června 2019.

Co nabídl doprovodný program?

Součásti doprovodného programu byla prohlídka historického jádra města s dominantním gotickým chrámem sv. Bartoloměje či podmanivým náměstím, zastavěným na středověkém půdorysu řadou architektonicky cenných barokních, novorenesančních či převážně v měšťanských domů.

V úvodu vycházky městem si účastníci Kmenové porady nejdříve uctili památku jedné z obětí komunistických represí v polovině minulého století, kterou se stal i skaut Boris Volek. Na počátku 50. let založil Boris jako student kolínské chemické průmyslovky odbojovou skupinu, která navázala spojení se zahraniční rozvědkou. Odbojová buňka byla ale odhalena a studenti-skauti odsouzeni k mnohaletým trestům. Boris Volek se pokusil se skupinou vězňů o útěk z lágrů v Horním Slavkově, který však skončil neúspěchem. Boris Volek tak opět stanul před soudem a v listopadu 1952 byl ve věku 24 let popraven!

Při pietním aktu byl přítomen i přímý účastník třetího odboje a politický vězeň 50. let – okresní legát KD Prahy 4 Jiří Lukšíček – Rys. K pamětní desce Borise Volka, umístěné na průčelí průmyslovky v Heverově ulici, umístili oldskauti vzpomínkový věneček s národní trikolorou.

Dvě desítky účastníků porady si ale prohlédli i někdejší židovskou část města s bývalou synagogou i starým hřbitovem. Na ten míří v průběhu roku stovky turistů z domova i zahraničí, nejnavštěvovanějším místem hřbitova je pak hrob rabína Chajim ben Sinaje, jehož velký renesanční náhrobní kámen z roku 1624 na pahorku uprostřed hřbitova je bohatě zdoben po vzoru náhrobku jeho strýce, proslulého pražského rabiho Löwa.

Díky vstřícnosti vedení školy bylo v plném rozsahu zajištěno v místní jídelně i stravování, ačkoliv řada činovníků, pro které by měla být účast na jednání naprosto nezbytná, na významné poradě chyběla. A to už nemluvě o těch oldskautech, kteří účast na akci potvrdili, ale nakonec z různých důvodů na poradu nakonec nepřijeli… I tato skutečnost nasvědčuje, že i v samotné organizaci a struktuře uvnitř KD je nutno do budoucna leccos aktivizovat či změnit…

Z mozaiky 5. Národního oldskautského jamboree v Miletíně

Již popáté hostilo městečko Miletín u Hořic v Podkrkonoší, jehož patronem je sv. Jiří, účastníky Národního oldskautského jamboree. Na jubilejní setkání od 1. do 3. června se do rodiště Karla Jaromíra Erbena sjely tři stovky dospělých skautů a skautek od třiceti do sta let.

Ve skutečnosti bylo ale generační rozpětí ještě širší, protože několik rodičů přivedlo do Miletína i své potomky ve skautském věku, a v doprovodu babičky se mezi účastníky jamboree registrovalo dokonce i jedno sedmileté vlče. Naopak doyenem setkání byl Eduard Marek – Hroznýš, nejstarší český skaut, který v březnu oslavil své 101. narozeniny!

Ačkoliv jamboree nese přívlastek „národní“, při každém bienále se rozšiřuje i počet hostů ze zahraničí. Letos k již tradičním účastníkům ze Slovenska a Polska přibyla skupina dospělých skautů z bavorského Rosenbergu.

Program 5. NOSJ se nesl v duchu oslav stého výročí vzniku Československé republiky. V řadě aktivit orámovaných významným jubileem vynikly zejména dvě – vysazení Lípy republiky v parku poblíž miletínského náměstí a odhalení obelisku Čs. legií v nedalekých Hořicích.

Lípa republiky byla vysazena v parku u základní školy v bezprostřední blízkosti miletínského náměstí, jemuž dominuje socha sv. Jiří, který je jak patronem města a zároveň i celého mezinárodního skautského společenství. Nově zasazenému stromku požehnal duchovní rádce Kmene dospělých, emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Pamětní kámen byl přivezen z bojiště našich legionářů v italských Dolomitech a je osazen kusem šrapnelu z dávného válčiště poblíž městečka Rovereto. Vápencový památník byl umístěn u hořické Věže nezávislosti a stal se součástí její muzejní expozice.

V programu jamboree samozřejmě nechybělo ani tradiční oldskautské defilé na náměstí a pestrá nabídka aktivit v blízké skautské chatové základně. Na tábořišti bylo instalováno několik výstav, proběhlo vyhodnocení kmenové fotografické soutěže, díky charitativnímu trhu byla získána další částka na podporu výcviku asistenčních psů a do křesla pro hosta usedl tentokrát nositel Řádu Zlaté Syrinx a někdejší místonáčelník KD Jaroslav Chládek – Carda. Program hlavního dne jamboree zakončil slavnostní táborový oheň.

Novinkou akce byla možnost fakultativního autobusového zájezdu do barokního hospitálu Kuks, kterou k poznání cenné historické pamětihodnosti využilo na půl stovky účastníků jamboree.

Foto: Petr Novotný a Slavomil Janov

Jubilejní 5. Národní oldskautské jamboree: Přihlášky do 8. května!

Národní oldskautské jamboree je jednou z klíčových akcí Kmene dospělých. Už od premiéry v roce 2010 se stalo výjimečnou křižovatkou setkání generací a zásadně posiluje kmenové společenství.

Jamboree se koná pravidelně každé dva roky, letošní bienále je jubilejní – jamboree se uskuteční popáté. Tradičním hostitelským městem je Miletín u Hořic v Podkrkonoší.

Tři trumfy z Podkrkonoší

„Když jsme před osmi lety, kde se jamboree připravovalo poprvé, vytipovávali vhodná místa, podkrkonošské městečko nebylo vybráno náhodně,“ říká náčelník Kmene dospělých Marek Matýsek – Mara. „Místní skautská základna je ideálním prostředím pro kmenovou akci tohoto typu. Navíc samotný Miletín i okolí města nabízejí mnoho turisticky atraktivních míst k návštěvě a prohlídce. Za zmínku stojí například rodný dům Karla Jaromíra Erbena, středověké podzemní katakomby či Muzeum českého amatérského divadla v areálu místního zámku.“

Trumfem, kterým však Miletín bezesporu převážil misku vah rozhodování na svou stranu, bylo, že patronem města je už od 16. století sv. Jiří. A kde jinde by možno najít pro oldskauty příhodnější místo pro úvodní defilé, než je náměstí s majestátnou sochou legendárního rytíře bojujícího s drakem?

Program pro každého

Program jamboree je vždy pečlivě připravován a sestaven tak, aby si svoji parketu našli zástupci všech generací. V nabídce nechybí diskusní setkání k aktuálním společenským i skautským tématům, v areálu základny je dán široký prostor pro prezentaci klubové činnosti. Prověřit sportovní zdatnost může každý v rekreačním orientačním běhu či střelbě z luku i vzduchovky, milovníci geocachingu se mohou vydat na „lov kešek“. Skautští sběratelé pravidelně obohacují program tematicky zaměřenou výstavou.

Novinkou letošní akce je možnost autobusových výletů „za humna“ Miletína – do barokního hospitálu Kuks, nebo k Přehradě Les království. Vyhlášena byla i dlouhodobá soutěž k jamboree – tentokrát zaměřena na zajímavé fotografie ze skautského prostředí.

Stálým magnetem NOSJ jsou besedy se skautskými osobnostmi v „křesle pro hosta“. V předchozích letech do něho usedli politolog Jan Šolc – Kól, nositel nejvyššího světového skautského vyznamenání Jiří Navrátil nebo biskup František Radkovský. „Kdo bude hostem letos, si ještě necháváme pod pokličkou,“ usmívá se tajnůstkářsky programový šéf jamboree a místonáčelník KD Jiří Wolf – Pando

Také charitativní trh

K tradičním součástem jamboree patří charitativní trh rukodělných výrobků od šikovných oldskautských rukou. „Prostředky, které takto získáme, věnujeme na vybranou dobročinnou akci,“ přidává se do hovoru organizátorů zpravodajka náčelnictva KD pro charitativní činnost a sociální projekty Hana Kaprálková. „Z výtěžků předchozích trhů jsme pořídili například nášivky pro skautské dárce krve a podpořili výcvik asistenčních psů i vybudování muzejní expozice o skautingu ve třetím odboji.“

Letos organizátoři ponechají více na rozhodnutí účastníků, kam poputuje charitativní výtěžek. Z nových projektů se nabízí například zřízení skautského pietního místa u hrobu Václava Jelena, po A. B. Svojsíkovi prvního skautského vůdce u nás. „Václav Jelen byl zakladatelem nejstaršího a dodnes činného českého skautského oddílu – již 105leté pražské Dvojky. Oldskauti upravují jeho hrob v Libčicích nad Vltavou na pietní skautské místo,“ říká pražský legát KD Ondřej Přerovský – Lazebník.

Přihlášky do 8. května

Přihlášky možno zasílat do 8 května na adresu: Alena Nekolová, Kalendova 645, 500 04 Hradec Králové 4; e-mail: . Informace – tel.: 728 548 246.

Přílohy:

Přihláška na Jamboree Plakát a informace

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2019 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017