Středočeský sněm KD sloučil dvě oblasti do společného kraje

V řídící síti Kmene dospělých byl Středočeský kraj více než dvě desetiletí rozdělen na dvě oblasti – východ a západ. Členění navazovalo na někdejší „župní“ strukturu. V současném územním členění ČR na 14 krajů, stejně jako v samotné kmenové organizaci, už ale středočeská „dvojoblast“ ztratila opodstatnění i aktuálnost.

Zástupci středočeských okresů a klubů se tak 17. září sešli v Praze na „slučovacím“ sněmu. Jednání bylo připraveno za aktivní podpory krajské rady Junáka – českého skauta. Nově zvoleným legátem KD za celý Středočeský kraj se stal dosavadní zpravodaj „východu“ Ladislav Marek.

Mezi desítkou přítomných delegátů (ač počet mohl být čtyřnásobný) byla většina zástupců mladší a střední generace. To podnítilo i živou diskusi, která cílila ke klíčovému tématu z jarního valného sněmu Junáka – českého skauta ve Velkém Meziříčí: Postavení dospělých ve skautské organizaci a budoucnosti oldskautingu. Diskutovalo se i o potřebě naplnění širokého programového rámce KD o konkrétní akce pro mladší členy.

A jak zachytilo sněmové jednání oko fotoaparátu? 1. Počet přítomných delegátů se dal spočítat na prstech dvou rukou. Proč není (a to nejen v tomto kraji) o regionální sněmy větší zájem? – 2. S organizací i průběhem sněmu pomohl významně samotný předseda krajské rady Junáka Stanislav Vojíř – Golem (vpravo), u levého stolku mu naslouchá nový legát sloučeného kraje Ladislav Marek. – 3. Mladší delegátky se živě zapojily do diskuse. Pro budoucnost skautingu dospělých ve středních Čechách je jejich zájem o dění příslibem. – 4. Vzpomínku na Světové jamboree míru v roce 1947 ve Francii přidal do programu nestor Jiří Soukup – Suka ze Slaného.

Foto: Slavomil Janov

 

Orlovská šlápota po sedmadvacáté

Už po sedmadvacáté se na putování do kolébky českého skautingu – z podhradí v Lipnici nad Sázavou k Orlovské myslivně – vydali v druhou zářijovou sobotu účastníci tradičního pochodu Orlovská šlápota.

Akce je pořádána každoročně od roku 1991. I letos se organizátorských otěží chopili členové oldskautského klubu ze Světlé nad Sázavou. Ač letošní ročník nenesl pečeť žádného kulatého jubilea, účast byla nad očekávání – rovné tři desítky oldskautů z celé republiky! Vedle domácích z Vysočiny – Světlé a Ledče nad Sázavou, Chotěboře a Havlíčkova Brodu – ještě „oldi“ z Kolína, Kutné Hory, Brna, Prahy, Městce Králové…

„Startovní praporek“ pochodu se pomyslně zvedl už u klubovny světelských oldskautů. Od skautské základny Vodárna se ovšem účastníci nejdříve přesunuli automobily pod hrad Lipnice. Odtud pak většina putovala k místu prvního Svojsíkova tábora prvních skautů v roce 1912. Jen řidiči, kteří zajišťovali dopravu zpět do Světlé n. S., sedlali dál své motorové oře.

Za hezkého – stále ještě letního – počasí zvládli přibližně sedmikilometrovou trasu zdárně všichni pěší, ač nejstaršímu účastníkovi bylo už přes devadesát! U Wolkerova památníku byl vytvořen tradiční Gilwellský kruh – a poté následovala závěrečná část putování do cíle „šlápoty“, k památné kolébce českého skautingu: Orlovské myslivně.

Takže za rok, v sobotu 8. září 2018, opět u Vodárny ve Světle nad Sázavou – na shledanou!

Foto: František Kupr

Slovo náčelníka k novému webu Kmene dospělých

Právě se načetly dlouho očekávané nové internetové stránky Kmene dospělých Junáka – českého skauta. Pro naše oldskautské společenství je tento komunikační nástroj velice užitečný i potřebný. Vždyť právě touto formou můžeme co nejaktuálněji informovat a naší různorodé a bohaté činnosti, nastolovat nová témata pro kmenový program i diskutovat o problémech skautingu dospělých.

Po poměrně strastiplné a složité práci jsme se dostali k nástroji, kterým budeme blíž celému hnutí. Věříme, že nový web – podobně jako jeho předchůdce z uplynulého desetiletí (2005 – 2015) – bude přinášet podnětné a zajímavé zprávy z činnosti našich klubů i příklady mezinárodní spolupráce. Vytváříme také prostor pro další motivaci zapojení se členů KD do charitativních akcí – a zároveň můžeme představovat kmenové charitativní projekty ve spojení s konkrétními životní příběhy. Nebude chybět kalendář připravovaných akcí, ve fotogalerii si prohlédnete, jak nám to sluší a jak nás naše činnost těší a naplňuje…

Na tomto místě chci poděkovat tvůrčímu kolektivu, který nový web připravoval. Musel se vypořádat s množstvím požadavků, připomínek, námitek a netrpělivého očekávání. Výsledek budeme moci hodnotit všichni.

Krátkou dobu poběží zkušební provoz, při kterém bude nutno vychytat „dětské nemoci“ webu. Budeme rádi, když na jeho obsahu bude spolupracovat co nejvíce členů kmene. Vždyť jaký si web uděláme, takový ho budeme mít!

Vodáci (nejen) na oldskautských pramicích

I když ve kmenové základně oldskautů dominují „pěšáci“ (či chce-li „suchozemci“), mezi nimi se rozhodně neztrácejí ani ti, kteří nosí modré krojové košile – vodní (old)skauti.  Ve SkautISu je registrováno více než třicet klubů (oddílů) OS vodních skautů. Je to vlastně víc, než je registrováno ryzích vodáckých středisek – přístavů.

„Mezi vodáky příliš nerozlišujeme kategorie 20+, 30+ či 50+,“ říká hlavní kapitán vodních skautů David Svoboda – Cedník. „Sám se mezi oldskauty zatím neřadím, ale my, vodáci, jsme vlastně jedinou kategorií ´mínus 100´,“ pokračuje s úsměvem. „Suchozemci mají nyní mezi sebou nejstaršího českého oldskauta, stoletého Eduarda Marka, ale také vodáci mají tuhý kořínek. Vždy naše ještě nedávná čestná kapitánka Vlasta Páleníková se dožila úctyhodných 99 let!“

Pro vodní skauty je podstatné, že prožitky na vodě spojují všechny generace. A dokonce „oldi“ mají často svých vlastních plaveb tolik, jako oddíly mladších členů. Je třeba zopakovat mnohé vodácké vzpomínky a zážitky, a také je ještě třeba navštívit mnohé řeky a jezera schengenského prostoru, dříve tak těžko dostupné.

Stavovská prestiž a četné kontakty oldskautů umožňují konání mnoha akcí pro veřejnost, které propagují vodní skauty, celou organizaci Junáka i skauting obecně. Pořádají se motivační plavby rodičů a patronů, na jaře a před zimou pak tradiční odemykání a zamykání řek apod. Vodáci se mohou také pochlubit, že v jejich řadách vyrostlo několik významných představitelů veřejného a společenského života, kteří se ke své „skautské kolébce“ u vody stále hrdě hlásí…

Vedle vlastní činnosti většina dospělých stále aktivně pomáhá svým následovníkům. Vodácká soudržnost je pro ně samozřejmá a mnohokrát ji prokázali na vodě i ve vodě. Bez jejich organizačních zkušenosti by se oddílové a přístavní plavby a celostátní vodácké akce pořádaly hůře. Hmatatelným důkazem jejich aktivity jsou také stovky pramic dnes již téměř homologované třídy P550. Tato česká loď je vhodná nejen ke splouvání řek a pádlování po jezerech, ale po vybavení takeláží slouží jako výcviková plachetnice, kterou uznávají nejen zahraniční vodní skauti, ale – světe div se – i čeští jachtaři. Oldskauti jsou pak často těmi, kdo na nich vedou prvotní výcvik žabiček a vlčat.

Jen malá část klubů sdružuje zasloužilé stařešiny, kteří se scházejí, jen aby měli radost z toho, že se vidí, a na víc mnoho sil nemají. Tito „kmetové“ a „kmetky“ si však výraz „zasloužilí“ naprosto plným právem zaslouží! Vždyť byli to právě oni, kdo před 27 lety obnovili činnost svých oddílů a přístavů, ukotvili pravidelnost srazů kapitánů, pražského závodu Přes tři jezy, vydávání Kapitánské pošty a pořádání skautské regaty SKARE či setkávání Navigamus. Kdyby nic jiného, jsou žijícími kronikami!

Vodní skauti s uznáním kvitují, že i Kmen dospělých přikládá spolupráci „suchozemců“ s vodáky velkou váhu. Pro mě, jako emeritního hlavního kapitána vodních skautů, je nyní neméně ctí být jako zástupce celé „skautské vodní flotily“ v náčelnictvu Kmene dospělých spojkou mezi Hlavním kapitanátem vodních skautů a vedením našeho oldskautingu. Spojkou, která se snaží, aby zkušenosti jedněch byly předávány druhým a naopak.

Foto archiv/HKVS

Jak se hospodaří v Kmeni dospělých?

Stejně jako práce jiných spolků a dalších neziskových organizací, musí být ekonomicky zajištěna i činnost Kmene dospělých, jako nedílné součástí Junáka – českého skauta. Snad nikoho nepřekvapuje skutečnost, že i oldskauting „něco stojí“. Jak tedy hospodaří Kmen dospělých?

V rámci rozpočtu celé organizace je každoročně zahrnuta část prostředků i na činnost Kmene dospělých. Těmito financemi jsou pokryty zejména provozní a administrativní náklady řídící sítě KD (poštovné, služby spojů, cestovné na jednání náčelnictva, ubytování, pronájem sálů pro sněmy KD, kmenové porady atd.). Z kmenového rozpočtu jsou hrazeny také členské příspěvky do ISGF, poplatky vyslaných delegátů na mezinárodní konference apod. Z této položky rozpočtu jsou ostatně pokryty i náklady vytvoření a provozu nového webu KD…

Příjem rozpočtu Junáka – českého skauta je ze značné části naplněn samotnými členskými příspěvky, které každoročně odvádějí všichni skauti v rámci své registrace.

Pro zajištění organizačně-právních a hospodářských náležitostí činnosti KD a naplňování kmenového programu byla v roce 2006 zřízena zvláštní organizační jednotka – Hospodářská správa Kmene dospělých (HSKD).

Jejím prostřednictvím jsou organizačně i ekonomicky zajišťovány významné kmenové akce – Národní oldskautské jamboree, sněmy, mezinárodní Trojsetkání i další. Náklady těchto aktivit jsou z naprosté většiny hrazeny z účastnických poplatků jednotlivců. Účet HSKD tak slouží spíše jako „transfer“ vybraných peněz ke konečným poskytovatelům služeb (hlavně stravování a ubytování). Ve značné míře se z účastnických poplatků hradí i režijní náklady akcí.

Přes účetní agendu HSKD však probíhají i realizace některých projektů KD – např. Tucet netuctových akcí ke století českého skautingu nebo výstavní expozice o skautingu ve třetím odboji v Památníku Vojna u Příbrami. Na účtu HSKD jsou také shromažďovány příspěvky od jednotlivců a klubů na kmenové charitativní projekty (např. Mince k minci), poté souhrnně odváděny ve prospěch daného bohulibého účelu.

S ohledem na stále se prohlubující trend moderních platebních forem i kvůli přehlednosti toku peněz, začala i HSKD od loňska pracovat s transparentním účtem u peněžního ústavu – Fio banky.

Číslo účtu HSKD u Fio banky je: 2100809877 / 2010.

Prostřednictvím bankovního převodu peněz na účet HSKD tak bylo možno poprvé v roce 2016 hradit účastnické poplatky na oldskautské jamboree nebo sněm KD. Tato praxe pochopitelně u částí členů KD – zejména oldskautů-seniorů – zůstane „popelkou“. Přesto do budoucna bude i v KD stále víc a víc standardní formou finančních transakcí. Pro každého, kdo má bankovní účet, představují tyto platby zjednodušení a urychlení finančních operací. Navíc jsou bankovní poplatky za převod mezi účty – podle jednotlivých bank – malé nebo žádné.

Jak ale poslat hotovost? Zdálo by se logicky nejvýhodnější dojít do nejbližší pobočky Fio banky a vložit peníze přímo na účet HSKD. Za toto ale banka účtuje poplatek 70 Kč. O něco levnější je dojít na poštu a poslat peníze složenkou typu A. Pro částky do 5000 korun je poštovné 30 Kč. Samozřejmě je možné poslat jakýmkoli způsobem platbu za více osob (např. celý klub) najednou.

A jak svou platbu označit? Při placení účastnických poplatků na akce mohou přihlášení účastníci použít jako variabilní symbol prvních šest číslic rodného čísla nebo napsat do poznámky své jméno. Při společných platbách je třeba využít poznámku nebo poslat e-mail pořadateli, kdo všechno pod variabilním symbolem platí.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2019 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017