Jednáním 11. sněmu Kmene dospělých rezonovalo klíčové téma: Budoucnost českého oldskautingu

Hlavní téma – postavení Kmene dospělých v rámci organizace Junáka ( či obecněji budoucnosti českého oldskautingu), to byla červená nit, která se vinula celým jednáním 11. sněmu Kmene dospělých. Vrcholné kmenové jednání proběhlo od 18. do 20. října ve Žďáru nad Sázavou. Odpovídající pracovní i příjemné “domácké” prostředí k jednání našlo téměř 80 delegátů v Domově mládeže SPŠ a SOŠ nedaleko centra města.  

Jednání sněmu se zaměřilo na tři klíčové oblasti, na něž se v současnosti upíná pozornost členské základny: Podoba organizace a řídící sítě KD při měnící se kmenové struktuře v regionech i v návaznosti na úpravu předpisů Junáka, akutní potřebu časopisu KD a rozvoj vzdělávání, nástrojů osobního rozvoje a posilování oldskautského společenství.

Organizace a řídící síť

Pro zajištění činnosti KD do budoucna je nutné udržet, ale i zefektivnit organizační strukturu kmene a jeho řízení. Nelze nevidět, že podoba a rozložení sítě KD v regionech se za tři desetiletí značně změnily: Některé oldskautské okresy už nepracují jako zpočátku, výkyvy jsou i v zastoupení a aktivitě oldskautů v radách vyšších organizačních jednotek (VOJ). S postupnou obměnou dřívějších dlouholetých kmenových „tahounů“ je třeba hledat nové vhodné a schopné kandidáty na uvolněné pozice…

Aktuálně je třeba očekávat jisté změny v zastoupení okresních a krajských legátů KD v radách VOJ – tedy okresních a krajských radách. Podle novely Organizačního řádu z roku 2017 totiž zástupci (legáti) KD, řádně zvoleni do svých činovnických funkcí na kmenových sněmech v okresech a krajích, už nebudou automaticky členy okresních či krajských rad Junáka. Nyní poprvé, při nadcházejících podzimních a zimních sněmech Junáka v okresech a krajích, budou muset tyto sněmy vyslovit s členstvím legátů KD v radách VOJ souhlas. Pokud jej nevysloví, nebude mít Kmen dospělých v těchto řídících orgánech v regionech přímé zastoupení. Nejbližší týdny a měsíce tedy ukáží, jak se toto projeví v praxi.

Při dalším posuzování, rozvoji či dílčích proměnách organizace a řídící síti KD je nutno mít na paměti ale také důležitou skutečnost, že funkční struktura národního společenství dospělých skautů je jednou ze základních podmínek členství ve světové organizaci ISGF!

Kmenový časopis

Sněm KD se znovu (podobně jako před třemi lety v Šumperku) zabýval problematikou časopisu pro členy Kmene dospělých. Po ukončení slibně se rozvíjejícího pilotního projektu magazínu MAGOS, jehož vydávání bylo po půldruhém roce ukončeno rozhodnutím Náčelnictva Junáka, se členové KD opět ocitli bez potřebného a nezastupitelného komunikačního nástroje, jakým je tištěné časopisecké periodikum. Vyčleněný prostor pro oldskauty v časopise Skautský svět je nedostatečný a nemůže pokrýt všechny informační a metodické potřeby KD.

Význam časopisu tkví ovšem i v tom, že vedle webu KD je hlavním informačním kanálem, který má dosah i mezi členy bez možností získávat informace na internetu. Navíc je tištěné médium silným a nezastupitelným motivačním a metodickým nástrojem pro rozvoj aktivity jednotlivců, činnost klubů i neformálních oldskautských společenství v rámci KD.

Po živé diskusi vzešlo ze sněmového jednání usnesení, že KD vnímá oldskautský časopis jako nutný nástroj pro rozvoj své činnosti, a uložil nově zvolenému Náčelnictvu KD učinit potřebné kroky k jednání s ústředními orgány Junáka, které povedou k vydávání tištěného oldskautského média.

V souvislosti s nutností dalšího rozvoje vnitřní i vnější komunikace v KD byla zdůrazněna také potřeba vytvoření širšího komunikačního týmu, který do budoucna zajistí potřebný rozvoj komunikace prostřednictvím sociálních sítí a podobně. Cenné je, že přímo z mladších delegátů sněmu se k této práci přihlásilo několik jednotlivců! V blízké době by tak měl být spuštěn kmenový profil na Instagramu a Facebooku a připraveny další komunikační kroky.

Vzdělávání, osobní rozvoj a charita

V zájmu rozvoje programu Oldskauting 21 se sněm KD zaměřil na dvě sféry, které jsou základem pro činnost klubů a oporou pro individuální aktivitu členů. Jde o formy vzdělávání v KD a osobní rozvoj jednotlivců.

Ve vzdělávání se už v KD rozjela nová forma základního kurzu pro vedoucí klubů (KZKD). Jako nástavbu je však třeba oživit pořádání oldskautské lesní školy a na ně navázat další nástavbové kurzy a vzdělávací akce.

Těsnou spjatost se zmíněnými formami aktivit v rámci KD má i charitativní činnost a sociální projekty. Při sněmových vystoupeních byla zdůrazněna prospěšnost nejen velkých kmenových projektů (dárcovství krve, sbírka na podporu výcviku asistenčních psů a jiné), ale také drobná charita “na pětníku”, například v podobě návštěv a těsných kontaktů s oldskauty-seniory, zasílání gratulací k jubileím těchto členů a podobně.

Nové vedení Kmene dospělých

V závěru druhého dne sněmového jednání, v sobotu navečer, bylo zvoleno nové vedení Kmene dospělých. Ve druhém kole tajné volby byl novým náčelníkem KD zvolen Jiří Wolf – Pando, který v předchozím období zastával post místonáčelníka. Místonáčelní se opět stala Ladislava Marešová – Želva a místonáčelníkem je Marek Matýsek – Mara.

Volenými volenými členy NKD se stali Vladimír Stránský – Sása, který bude mít na starosti rozvoj programu a vzdělávání v KD, Slavomil Janov – Nashville, jemuž zůstává v gesci oblast komunikace a ke změně došlo na postu zahraničního zpravodaje. Dlouholetého (a již nekandidujícího) Jana Adamce – Tarzana střídá Lukáš Krmíček – Thor. Členy NKD na postech jmenovaných zpravodajů se stali Alena Nekolová (organizační zpravodajka), Hana Kaprálková (zpravodajka pro charitu a sociální projekty) a František Radkovský (duchovní rádce).

Členy náčelnictva jsou dále na základě svých funkcí senior Sboru nositelů Řádu Zlaté Syrinx (dosud tento post zastával Vladimír Stránský, nový zástupce bude vybrán členy sboru), zástupce vodních skautů (Vladimír Cvrček – Vezír) a zástupce Svojsíkova oddílu (Jiří Ládr – Bongo).

Dalšími členy NKD jsou krajští legáti: Ondřej Přerovský – Lazebník (Praha), Ladislav Marek (Středočeský kraj), Karel Trávníček – Origo (Jihočeský kraj), Pavel Pokorný – Slim (Západočeský kraj), Jiří Horňák – Magda (Karlovarský kraj), Michal Novotný – Čáryfuk (Ústecký kraj), Luboš Lehký – Kim (Liberecký kraj), Jiří Klikoš – Číňan (Královéhradecký kraj), Petra Zajícová – Severka (Pardubický kraj), Vladimír Slovák – Jehlička (Kraj Vysočina), Jiří Wolf – Pando (Jihomoravský kraj), Lubomír Melichařík – Bam (Zlínský kraj), Oldřich Tanert (Olomoucký kraj) a Zbyšek Lajczyk – Sidžo (Moravskoslezský kraj).

1 – 3: Z jednání 11. sněmu Kmene dospělých ve Žďáru nad Sázavou, 4: Zpestřením sněmového jednání se v sobotu odpoledne stala vycházka k nejvýznamnější historické pamětihodnosti hostitelského města – do barokně-gotického kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl jako architektonický skvost stavitele Jana Blažeje Santiniho zařazen na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO, 5: Novým náčelníkem KD byl zvolen MUDr. Jiří Wolf – Pando, erudovaný stomatolog z Vyškova, 6: Hlavní tíhu organizace sněmu i doprovodných aktivit nesl na svých bedrech zdárně krajský legát Kraje Vysočina Vladimír Slovák – Jehlička.

Foto: Slavomil Janov

 

Náčelnictvo Junáka schválilo novelu Řádu Kmene dospělých. Platí od 1. října 2019

Na víkendovém zasedání Náčelnictva Junáka (21. – 22. září) byla schválena novela Řádu Kmene dospělých. Nová verze nahradila dosud platný předpis, který byl v platnosti od roku 2007, a obsah řady jeho ustanovení byl v průběhy doby překonán.  Nový řád nabude účinnost 1. října 2019.

Od doby před bezmála třinácti lety, kdy  byla přijatá předchozí verze Řádu Kmene dospělých (ŘKD) došlo ke změnám ve státní legislativě i v oblasti vnitřního práva v rámci naší skautské organizace. V novele ŘKD se tak odráží skutečnosti vydání nového občanského zákoníku, nových Stanov  Junáka – českého skauta i změn Organizačního řádu.

“Řád Kmene dospělých bylo třeba upravit v návaznosti na aktuální znění základních dokumentů, kterými se řídíme, a zároveň vyladit dřívější technické nedostatky předpisu a zapracovat aktuální věci ohledně fungování Kmene dospělých v naší organizaci,” vysvětluje potřebu novely člen Výkonné rady Junáka a zpravodaj pro ICT a organizaci Ondřej Peřina – Jerry. “Nový řád je nyní podstatně přehlednější, došlo k vypuštění opakujících se pasáží a částí, které pouze kopírovaly informace z Organizačního řádu a Stanov, a byly opraveny chyby, které mohly v některých jednotkách způsobovat nejasnosti.”

K potřebě novely ŘKD vedlo i to, že od roku 2007 se v Kmeni dospělých ustálily různé praktické postupy, které ovšem v dřívějším řádu nebyly ukotveny. Nový řád se těmto aspektům také věnuje – jde například o možnost poradního sboru pro legáta KD a zpřesnění činnosti orgánů (valných hromad a sněmů) i jejich názvů.

Nejvýraznější změny v novele Řádu Kmene dospělých

 • Upřesnění postavení a fungování klubů Kmene dospělých ve střediscích:
  • Přestože klub KD patří i do řídící sítě Kmene dospělých a má některé speciality, je to samozřejmě oddíl se standardním postavením v rámci střediska (jeho vedoucí je členem střediskové rady atd.), a tedy se pro něj používají stejná základní pravidla dle Organizačního řádu jako je tomu u jiných typů oddílů.
  • Vedoucího klubu KD jmenuje vedoucí střediska (se souhlasem střediskové rady) a to na návrh valné hromady daného klubu. Valná hromada tedy hlasováním určuje, koho chce za vedoucího klubu jmenovat. Stejně tak může rozhodnout o návrhu na odvolání vedoucího klubu. Samotné odvolání však opět standardně dělá vedoucí střediska.
 • Přijímání dospělých členů do klubů Kmene dospělých:
  • Rozhodnutí o přijetí dospělého člena do klubu KD náleží střediskové radě (stejně jako u všech ostatních dospělých dle článku 13 Organizačního řádu). Novela ŘKD tedy upravuje tuto problematiku stejně a chce-li nějaký klub KD přijmout nového člena, dává pouze návrh střediskové radě na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí daného dospělého do daného klubu KD (a tím i do skautského střediska).
  • Problematika přijímání dospělých členů je tedy jednotná bez ohledu na to, do jakého typu oddílu daný dospělý ve středisku vstupuje.
 • Valné hromady (sněmy) klubů KD:
  • Nový řád ruší tzv. střediskové sněmy KD, které v minulosti měly být svolávány v případě, že ve středisku existovalo více klubů KD. Toto však v praxi způsobovalo nejrůznější komplikace a přínos dané věci byl minimální.
  • Nově tedy každý klub KD svolává svou valnou hromadu (povinně v roce, kdy se konají ostatní sněmy KD) a rozhoduje si o své oddílové (klubové činnosti). V rámci řídící sítě Kmene dospělých je pak valné hromadě klubu KD ve všech případech nadřízený okresní (či krajský) sněm KD.
 • Orgány v síti Kmene dospělých:
  • V řádu byly vhodněji upraveny jednotlivé orgány v síti Kmene dospělých, doplněna možnost poradních sborů legáta kmene dospělých na okresní a krajské úrovni, upřesněny počty zástupců, sjednocena pravidla ohledně fungování v dalších orgánech organizace (to upravuje Organizační řád).

S novým ŘKD se je možno seznámit kliknutím na odkaz, nebo je ke stažení v sekci Dokumenty.

rad_kmene_dospelych_2019

Nové sběratelské suvenýry připomínají významná jubilea i zesnulé skautské osobnosti, ale také podporují dobročinnost

Letošní Setkání skautských sběratelů v Praze se uskuteční v sobotu 5. října v kulturním sále historické budovy Hlavního nádraží. Účastníkům nabídne k obohacení sbírek i několik zajímavých suvenýrů, které vzešly z iniciativy sběratelů-oldskautů, nebo se členové Kmene dospělých na jejich přípravě podíleli.

Tři desetiletí svobodného skautingu u nás připomíná nášivka se zvednutýma rukama a prsty roztaženými do písmene “V”, které charakterizovaly atmosféru listopadových událostí roku 1989. Tehdy došlo také k obnovení činnosti Junáka. Hlavním symbolem nášivky je proto ruka se skautským pozdravem. Pozadí grafické kompozice dotváří rozvinutá státní vlajka. Nášivka využívá obdobný motiv, jaký doprovázelo už dřívější vydání kovového odznaku a turistické známky k obnově skautingu (2014).

Poprvé v historii sběratelských setkání, které se konají každoročně od roku 1991, zůstane v sále neobsazen výstavní stolek, na němž pravidelně prezentoval své sbírky dlouholetý předseda Klubu skautských sběratelů a šéfredaktor sběratelského čtvrtletníku ZIPSS Václav Nosek – Windy. Jeho životní i skautská pouť se však bohužel letos v létě uzavřela (†76).

Připomínkou Windyho sběratelského zanícení a vášně se kromě odznaku setkání, do něhož je zakomponováno písmeno W, stane především aršík poštovních známek s přítiskovými kupóny. Na nich je Václav Nosek vyobrazen prostřednictvím kresby malíře Marko Čermáka. Známý výtvarník, který na přelomu 60. a 70. let proslul spoluprací s Jaroslavem Foglarem při tvorbě příběhů Rychlých šípů, byl i dlouholetým ilustrátorem časopisu Skaut-Junák. S Windym také spolupracoval na přípravě poštovní známky ke 100. výročí českého skautingu. I samotný Marko Čermák si uctil památku zesnulé skautské osobnosti tím, že Windyho portrét pro potřeby skautské filatelie nakreslil doslova přes noc a bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Mezi novými sběratelskými suvenýry z oldskautské dílny se v neposlední řadě objeví i dvojice oblíbených odznaků-placek (butonů), které připomínají jubileum 100 let symbolu psa v našem skautském znaku. Neméně podstatně však je, že placky vznikly na podporu oldskautského charitativního projektu Mince k minci. Výtěžek z prodeje těchto suvenýrů tak poputuje do výcvikového centra asistenčních psů Pomocné tlapky. Uvedený pár butonů ještě doplňují dvě další placky se symboly oldskautské dobročinné sbírky.

Klub skautských sběratelů zve na tradiční podzimní setkání. Proběhne v sobotu 5. října v Praze

Klub skautských sběratelů Junáka (KSSJ), jehož podstatnou část členské základny tvoří oldskauti z Kmene dospělých, zve všechny zájemce na tradiční podzimní setkání. Proběhne v sobotu 5. října v Praze od 8 hodin v kulturním sále v historické budově Hlavního nádraží.

Pražské setkání je už bezmála tři desetiletí největší tematicky zaměřenou sběratelskou burzou v Česku. Zároveň je i jednou z největších akcí tohoto druhu v Evropě. Letos se akce uskuteční už po devětadvacáté.

V zaměření letošní burzy se bezesporu výrazně odrazí letošní vrcholná mezinárodní skautská událost – 24. Světové jamboree v USA. Živo je ale i na domácí skautské půdě: Řada středisek si připomíná 100. výročí zrodu skautingu ve svých městech a zároveň slavíme 30 let, co se skauting u nás může opět svobodně rozvíjet. To vše dává tušit, že nabídka sběratelských suvenýrů a artefaktů bude na letošní burze pestrá a bohatá.

Svou „troškou do mlýna“ přispějí v nabídce také sběratelé-oldskauti, z jejichž dílny vychází nyní například kolekce placek (buttonů) k podpoře výcviku asistenčních psů Pomocné tlapky, či turistické suvenýry rozvíjející odkaz spisovatele Jaroslava Foglara – Jestřába.

Protože na sklonku léta náhle zemřel jeden z nejvýznamnějších českých skautských sběratelů a dlouholetý předseda KSSJ Václav Nosek – Windy, na letošním setkání zůstane jeho tradiční výstavní stolek prázdný. Protože však Windy byl mimo jiné vyhlášeným a respektovaným odborníkem na skautskou filatelii, KSSJ připravuje k uctění jeho památky speciální sběratelské suvenýry. Zájemci se mohou opravdu nač těšit!

Pro nové návštěvníky sběratelského setkání nebývá v labyrintu Hlavního nádraží úplně snadné objevit cestu do kulturního sálu. Organizátoři sice umísťují v hlavní hale informační směrovky, přesto není od věci uvést i v těchto informacích stručný popis cesty: Takže – sál se nachází v pravém křídle (blíže k Václavskému náměstí) historického objektu Wilsonova nádraží. Z nové haly vedou pohyblivé schody k obnovené secesní Fantově kavárně v patře budovy, na úrovni sousedící severojižní magistrály. Od kavárny se je nutno vydat chodbou doprava až na konec křídla budovy. Tam je třeba vstoupit do označeného vchodu (dveří) a po točitém schodišti vystoupat další dvě patra nahoru.

Sál bude pro potřeby KSSJ zpřístupněn oficiálně v 8 hodin. Organizátoři co nejrychleji připraví výstavní stolky a poté bude vstup otevřen pro samotné návštěvníky. Vstupné na burzu je 50 Kč. Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Pro vystavovatelé jsou k dispozici stoly za poplatek 40 Kč.

Setkání končí v 11.30 hodin. Bezprostředně na akci však naváže sněm KSSJ, na který jsou všichni členové klubu – i případní hosté – zváni.

Bližší informace:  www.kssj.skauting.cz, FB: www.facebook.com/KlubSkautskychSberateluJunaka.

Foto: Radouch/Wikipedia

Španělský král Filip VI. převzal čestné předsednictví Světové konference ISGF 2020 v Madridu

Dobrá zpráva o tom, že Mezinárodní společenství dospělých skautů a skautek (ISGF) se těší dobrému renomé i vysokých kruzích na úrovní hlav států, přišla počátkem léta ze Španělska.

Jak bylo oznámeno prostřednictvím Světové kanceláře ISGF v Bruselu, čestné předsednictví 29. Světové konference ISGF, která se v roce 2020 uskuteční právě v zemi na Pyrenejském poloostrově, převzal španělský královský pár Filip VI. s manželkou Letizií.

Světová konference proběhne v Madridu v létě příštího roku, od 17. do 22. srpna.

svetova_konference_isgf_2020_spanelsko_cestne_predsednictvi

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2019 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017